Gedrag en communicatie

Voor een leefbare aarde is een nieuwe economie nodig: circulair en inclusief. In een circulaire economie worden grondstoffen en materialen zorgvuldig en duurzaam ingezet. In een inclusieve economie gaat het om de duurzame inzet en inzetbaarheid van mensen, binnen en buiten onze landsgrenzen. In essentie gaat het dus om hetzelfde: om een zorgvuldige inzet van ieders talent en van elke grondstof. Omdat we nu nog ongelooflijk veel talent en materiaal niet goed gebruiken of verspillen is een forse omslag nodig. Een omslag die veel nieuwe kansen biedt. Een omslag die door mensen gemaakt moet worden. Hoe kan communicatie bijdragen aan het versnellen van die omslag? Daarover is nog veel onbekend.

Ambitie 2020
MVO Nederland lanceerde in januari 2014 een programma Ambitie 2020. In het kader van een eerste inventarisatie van thema’s en acties waarmee Nederlandse bedrijven de omslag naar een circulaire en inclusieve economie kunnen versnellen, zijn acht inhoudelijke en zes procesthema’s benoemd.  Communicatie en gedragsbeïnvloeding is één van de zes procesthema’s. Een circulaire en inclusieve economie kan alleen worden waargemaakt als het draagvlak voor een duurzame maatschappij onder consumenten, werknemers, burgers, bedrijven en politiek groeit. Er is grote behoefte aan psychologische kennis en aan innovatieve methoden om duurzaam gedrag te bevorderen, aldus pagina 9 van het Ambitierapport 2020.

Gedragsinterventies
In de loop van 2014 zijn gesprekken gevoerd met verschillende partijen die mogelijk willen samenwerken rond dit procesthema en gezamenlijk tot vernieuwing willen komen. Het thema is van groot belang voor bedrijven die hechten aan duurzaam gedrag  door consumenten, zoals NS (low car diet), Eneco (groene stroom), Asito (duurzaam schoonmaken), ASN ( duurzaam met geld omgaan). Het Low Car Diet is erop gerichten bedrijven te laten ervaren hoe prettig het kan zijn om met de trein te gaan en de auto te laten staan in de hoop een blijvende gedragsverandering te realiseren. Tijdens de campagne zijn verschillende gedragsinterventies gedaan, waarvan de resultaten zeer bemoedigend zijn. In een workshop tijdens het Nieuwjaarsevenement van MVO Nederland op 20 januari a.s. worden de resultaten gepresenteerd.

Ambitiecoalitie
Het onderwerp ‘Gedrag & Communicatie’ is breed. De komende tijd is het plan om vanuit MVO Nederland tot een heldere focus en afbakening te komen samen met partners uit het bedrijfsleven, wetenschap, en andere organisaties die de wens en wil hebben om op dit gebied stappen te zetten. Wat is er nodig om het draagvlak voor een duurzame samenleving te vergroten op het niveau van consumenten, burgers en bedrijven. Welke rol kan communicatie daarbij spelen? Wat weten we al van gedragsverandering en communicatie en wat weten wij nog niet? Het is van belang de aanwezige kennis bijeen te brengen en studenten onderzoek te laten doen naar de ontbrekende kennis. Wie interesse heeft voor dit onderwerp en bij wil dragen aan dit ambitiethema kan zich melden bij c.noordegraaf@mvonederland.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

© 2006 - 2024 Cumar | Disclaimer